สภาพทั่วไป                                                                        

1.  ที่ตั้ง
อบต.ห้วยชัน ตั้งอยู่ใกล้กับวัดการ้อง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   มีพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น  52.48 ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นจำนวนไร่  32,802 ไร่  เป็นพื้นที่ทางการเกษตร 27,761  ไร่   เป็นพื้นที่อยู่อาศัย 3,566 ไร่   ทำสวนไม้ผล 1,295 ไร่ ไร่นาส่วนผสม 120 ไร่ ประมง 60 ไร่

2.  อาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน มีพื้นที่ห่างจากตัวอำเภออินทร์บุรี ประมาณ  7  กิโลเมตรและมีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ        ติดตำบลประศุก และ  อ.สรรคบุรี  จ.ชัยนาท
ทิศใต้            ติดตำบลทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก        ติดตำบลอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก        ติดตำบลโพงาม  อ.สรรคบุรี  จ.ชัยนาท

3.  เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น  10 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่  1   บ้านการ้อง    นางบุญเสริม      เกียรติงาม     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1
หมู่ที่  2   บ้านการ้อง    นายบุญเทิด     อ่ำอินทร์    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2    
หมู่ที่  3   บ้านการ้อง    นางทิพย์นภาพร  โพธิ์ศรี    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3
หมู่ที่  4   บ้านการ้อง    นายวัชระ         อ่อนจุรี    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
หมู่ที่  5   บ้านปากแรต    นางเสาวนีย์    ทองเสวต    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5
หมู่ที่  6   บ้านคูเมือง    นายจิระภัทร    กลิ่นลอง     กำนันตำบลห้วยชัน
หมู่ที่  7   บ้านวัดท่า    นายธงชัย    แก้วสุก    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7
หมู่ที่  8   บ้านหนองสุ่ม    นางสาวภัทราภรณ์  อ่อนตา    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8
หมู่ที่  9   บ้านตาลตาแก้ว    นายยุรนันท์      ยอดดำเนิน    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9
หมู่ที่ 10  บ้านหนองสุ่ม    นายนที            นิลเทียร    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10

4.  ทะเบียนราษฎร์
ประชากรตำบลห้วยชัน   มีจำนวน    5,010    คน    แยกเป็น
ชาย         2,449         คน
หญิง         2,561        คน
มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น    1,448        ครัวเรือน  
หมายเหตุ :  ข้อมูลสำนักงานทะเบียนอำเภออินทร์บุรี  ณ  มกราคม  พ.ศ. 2558