วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรมไทย  ใส่ใจคุณภาพชีวิต  สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  พร้อมรับนวัตกรรมการเกษตรมุ่งสู่เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสการบริหารจัดการ

 

พันธกิจ (Mission)

   1. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
   2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม เน้นประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
   3. ให้มีการบริการงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ประชาชนพึงพอใจ