sr001

        โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ได้แบ่งหน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ออกเป็น 4 ส่วน  ซึ่งมีการจัดโครงสร้าง การบริหารดังนี้

บุคลากรฝ่ายประจำ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 31  คน แยกเป็น
1.  ข้าราชการส่วนตำบล จำนวน 13 คน    ประกอบด้วย
    1.1  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน
นายศุภสัณห์  ช่วยบุญ
    1.2 หัวหน้าสำนักปลัด        
นางสาวจริยาภรณ์  พิมทนต์
    1.3 ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเทพมงคล     แก้วกระจ่าง
    1.4 นักวิชาการสาธารณสุข
นางวัชราภรณ์   จันทา
    1.5  เจ้าพนักงานธุรการ
จ.อ.เดชา  สังข์เทศ
    1.6  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายณัฐฐาพงศ์  ทรัพย์สม
    1.7 เจ้าพนักงานการเงินละบัญชี
นางกนกพร    โอภาส
    1.8 นายช่างโยธา
นายพิศณุ  จันทา
    1.9  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสาวสุพาภรณ์  สีเพ็ง
   1.10 นักทรัพย์ยากรบุคคล
นางสาวกิตติยา พื้นผักหวาน
   1.11  นักพัฒนาชุมชน
นางสาวฉัตรวรุณ  ดวงแข
   1.12 นักวิชาการศึกษา
นายพงศธร  สละชีพ
    1.13  ครู
นางสาวหทัยรัตน์    อินหมี

2.  ลูกจ้างประจำ จำนวน   3   คน     ประกอบด้วย
    2.1 นายวิสันชัย  อ่ำเอี่ยม    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    2.2 นายสมชาย  พวงย้อย    เจ้าพนักงานธุรการ
    2.3 นายสมชาย  ชูทอง    นักการ

3.  พนักงานจ้างตามภารกิจ    จำนวน 7   คน    ประกอบด้วย
    3.1 นายธนพล     ขำเปรม    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
    3.2  นางสาววิลาสินี  ห่วงยา    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
    3.3  นายฟื้น     หริ่งรอด    พนักงานขับรถ
    3.4  นางสาวจินต์จุฑา    ศรีรัก    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      
    3.5  นางเบ็ญจมาศ      ชัยหล้า    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้         
    3.6  นายกิตติศักดิ์        เซียวศิริถาวร    ผู้ช่วยช่างโยธา
    3.7  นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง  ผู้ดูแลเด็ก

4.   พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน    1   คน     ประกอบด้วย
    4.1  นางสาวศิณีนาถ  ชื่นสุขุม   พนักงานจ้างทั่วไป

5.  พนักงานจ้างเหมาบริการ  จำนวน 15  คน ประกอบด้วย
    5.1  นายอุเทน        นวลพิจิตร      
    5.2  นางสาวศศิวิมล    บัวปาน
    5.3  นายพงศกร    บุญอ่วม
    5.4  นางจันทร์ฉาย    แก้วสุก
    5.5  นายถวัลย์    มะยมทอง
    5.6  นางสาวขวัญฤทัย         เซ็นไล้
    5.7  นางสาวจรินทร์นา       วิมลศักดิ์
    5.8 นางสาวจารุภา  ชาปลิก
    5.9 นายกิตติศักดิ์ ภู่ปรางค์
    5.10 นางสาวไหมแก้ว  นาส้มกบ
    5.11 นางสาวกัญญา สบาย
    5.12 นางสาวภรณ์นภา  ลิบู่
    5.13 นางสาวฐณัชญ์พร เกตุดี
    5.14 นายศุภวิชญ์  ชื่นจิตร
    5.15 นายประกอบ  ดอกไม้เทศ

6.  บุคลากรฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย
    1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน
นายเกษม    อ่อนตา
    2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน
       2.1 นายเถิม    ทองเงิน
       2.2 นายมนตรี    ชุ่มชื่นดี
    3. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน
นายอดุลย์    ทิมงาม

7.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย
    1. นายเทิดทัย        เกตุแป้น    ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
    2. นายประเชิญ      นิ่มนวล    ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
    3. นางสาวกรณิกา    บุญเรือง    ตำแหน่ง ส.อบต. หมู่ที่ 1
    4. นายสมบัตร        อ่วมคร้าม    ตำแหน่ง ส.อบต. หมู่ที่ 2
    5. นายชยุตพงฒ์      งามสดใส    ตำแหน่ง ส.อบต. หมู่ที่ 2
    6. นายทวีป          ชาปลิก    ตำแหน่ง ส.อบต. หมู่ที่ 3
    7. นางขวัญเรือน    พวงจำปี    ตำแหน่ง ส.อบต. หมู่ที่ 4
    8. นายอิศเรศ         ประสงค์เงิน    ตำแหน่ง ส.อบต. หมู่ที่ 4
    9. นายอรุณ        มีฤทธิ์    ตำแหน่ง ส.อบต. หมู่ที่ 5
    10. นายเสริม          บุญมา    ตำแหน่ง ส.อบต. หมู่ที่ 5
    11. นายโกวิทย์        ศิริภาพ    ตำแหน่ง ส.อบต. หมู่ที่ 6
    12. นายสถิตย์      แสงร้าย    ตำแหน่ง ส.อบต. หมู่ที่ 6
    13. นายชูชาติ        เฉยนก    ตำแหน่ง ส.อบต. หมู่ที่ 7
    14. นายอภิเดช    สบาย    ตำแหน่ง ส.อบต. หมู่ที่ 8
    15. นายสรศักดิ์    พวงงาม    ตำแหน่ง ส.อบต. หมู่ที่ 8
    16. นายสาย        สมตัว    ตำแหน่ง ส.อบต. หมู่ที่ 9
    17. นายสนั่น          ทับบุรี    ตำแหน่ง ส.อบต. หมู่ที่ 9
    18. นายสายัน      ป้อมดำ    ตำแหน่ง ส.อบต. หมู่ที่ 10

8.ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การรวมกลุ่มของประชาชน แยกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
   - กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีอาสาพัฒนา
   - กลุ่มเยาวชนตำบลห้วยชัน
   - กลุ่มถ่ายทอดเทคโลโลยีทางการเกษตร
   - กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยชัน
   - กลุ่มชมรมกีฬาตำบลห้วยชัน