สภาพทั่วไป                                                                        

1.  ที่ตั้ง
อบต.ห้วยชัน ตั้งอยู่ใกล้กับวัดการ้อง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   มีพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น  52.48 ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นจำนวนไร่  32,802 ไร่  เป็นพื้นที่ทางการเกษตร 27,761  ไร่   เป็นพื้นที่อยู่อาศัย 3,566 ไร่   ทำสวนไม้ผล 1,295 ไร่ ไร่นาส่วนผสม 120 ไร่ ประมง 60 ไร่

2.  อาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน มีพื้นที่ห่างจากตัวอำเภออินทร์บุรี ประมาณ  7  กิโลเมตรและมีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ        ติดตำบลประศุก และ  อ.สรรคบุรี  จ.ชัยนาท
ทิศใต้            ติดตำบลทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก        ติดตำบลอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก        ติดตำบลโพงาม  อ.สรรคบุรี  จ.ชัยนาท

3.  เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น  10 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่  1   บ้านการ้อง    นางบุญเสริม      เกียรติงาม     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1
หมู่ที่  2   บ้านการ้อง    นายบุญเทิด     อ่ำอินทร์    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2    
หมู่ที่  3   บ้านการ้อง    นางทิพย์นภาพร  โพธิ์ศรี    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3
หมู่ที่  4   บ้านการ้อง    นายวัชระ         อ่อนจุรี    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
หมู่ที่  5   บ้านปากแรต    นางเสาวนีย์    ทองเสวต    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5
หมู่ที่  6   บ้านคูเมือง    นายจิระภัทร    กลิ่นลอง     กำนันตำบลห้วยชัน
หมู่ที่  7   บ้านวัดท่า    นายธงชัย    แก้วสุก    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7
หมู่ที่  8   บ้านหนองสุ่ม    นางสาวภัทราภรณ์  อ่อนตา    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8
หมู่ที่  9   บ้านตาลตาแก้ว    นายยุรนันท์      ยอดดำเนิน    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9
หมู่ที่ 10  บ้านหนองสุ่ม    นายนที            นิลเทียร    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10

4.  ทะเบียนราษฎร์
ประชากรตำบลห้วยชัน   มีจำนวน    5,010    คน    แยกเป็น
ชาย         2,449         คน
หญิง         2,561        คน
มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น    1,448        ครัวเรือน  

5.ภาพทางเศรษฐกิจ  
1 อาชีพ   
ประชากรส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ ทำนา  ทำไร่นาสวนผสม รับจ้าง ค้าขาย ทำธุรกิจส่วนตัวและรับราชการ
2   หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
โรงงานอุตสาหกรรม    จำนวน        18           แห่ง (โรงอิฐ)
โรงสี        จำนวน    1           แห่ง
ร้านอาหาร        จำนวน    1           แห่ง
ทำนา        จำนวน         27,761          ไร่
ไร่นาสวนผสม        จำนวน               120          ไร่
ไม้ผล        จำนวน    1,295    ไร่
ทำประมง        จำนวน    60          ไร่
3.  สภาพทางสังคม
3.1  การศึกษา
ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน อบต.ห้วยชัน     จำนวน         1      แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา        จำนวน        3    แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)    จำนวน        3    แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์        จำนวน           1    แห่ง        
3.2  สถาบันองค์กรทางศาสนา
วัด จำนวน        ๓    แห่ง  ได้แก่
-  วัดหนองสุ่ม       -วัดปากแรต            -วัดการ้อง
3.3  การสาธารณสุข
โรงพยาบาลของรัฐบาล ขนาด ๓๐๐ เตียง     จำนวน        -    แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน        จำนวน        -    แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    จำนวน        2    แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน        จำนวน        -    แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ    จำนวน 100 %
3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
สถานีตำรวจ            จำนวน        -    แห่ง
สถานีดับเพลิง            จำนวน        -    แห่ง
ป้อมตำรวจ สภอ.อินทร์บุรี        จำนวน        1    แห่ง (หน้า บ. เซฟทีคัทฯ)
ศูนย์ อปพร.ตำบลห้วยชัน        จำนวน         1    แห่ง
ศูนย์กู้ชีพฉุกเฉิน        จำนวน        1    แห่ง

3.5  มวลชนจัดตั้ง
ลูกเสือชาวบ้าน    1   รุ่น             100      คน
กลุ่มกองทุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร            
1    กลุ่ม          532      คน
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน1    กลุ่ม       22      คน
เกษตรกรทำไร่        1    กลุ่ม       45      คน
กลุ่มสตรี        1    กลุ่ม       30      คน
เกษตรกรทำสวนตำบลห้วยชัน    1    กลุ่ม       200      คน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1    รุ่น          100      คน
กลุ่มเกษตรกรทำนา             10   กลุ่ม     300      คน
ศูนย์ผลิตพันธ์ข้าวชุมชน    1    กลุ่ม       40      คน
อาสาสมัครปกป้องสถาบัน    1    รุ่น     200      คน
4.  บริการพื้นฐาน
4.1  การคมนาคม
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    จำนวน    31    สาย
 ถนนลาดยาง        จำนวน       7      สาย
 ถนนดินลูกรัง        จำนวน      63      สาย
4.2  การไฟฟ้า  ตำบลห้วยชัน  มีไฟฟ้าประมาณ 100 %   และยังมีความต้องการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มทุกหมู่บ้าน   เนื่องจากมีการขยายตัวของบ้านเรือนประชาชน
4.3  แหล่งน้ำ
- แหล่งน้ำธรรมชาติ
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน  มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ดังนี้
  ลำน้ำ, ลำคลอง      จำนวน        6    แห่ง
 (ลำการ้อง,ลำปากแรต,ลำบ้านคูเมือง,คลองเข้าเฝ้า,ลำไก่ล้าน,ลำตะพาบ)
  บึง, หนองและอื่น ๆ    จำนวน        5    แห่ง
(หนองสมบูรณ์,หนองสาหร่าย,หนองคันหัก,หนองฉะโด,หนองลำหลักช้าง)
-  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ประปาหมู่บ้าน    จำนวน    100%    ของพื้นที่
บ่อโยก    จำนวน               4    แห่ง

4.4  ประชาสัมพันธ์                  
- หอกระจายข่าว  10   แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 1 - 10
- ระบบเสียงไร้สาย  จำนวน  33  จุด  ได้แก่
- หมู่ที่  1   จำนวน    6   จุด
- หมู่ที่  2   จำนวน    2  จุด
- หมู่ที่  3   จำนวน    3   จุด
- หมู่ที่  4   จำนวน    5   จุด
-หมู่ที่   5   จำนวน    1  จุด
-หมู่ที่   6   จำนวน    3   จุด
- หมู่ที่   7   จำนวน    4   จุด
- หมู่ที่   8   จำนวน    3   จุด
- หมู่ที่   9   จำนวน    4   จุด
- หมู่ที่  10  จำนวน    2   จุด