- องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน -

             เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ตระหนักถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้สูงอายุ มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้แม้เจอวิกฤตจากโรคระบาด

อ่านเพิ่มเติม...

- องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน -

        ร่วมหยุดยั้ง COVID - 19 สวมหน้ากากอนามัย MASK 100%

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        โครงการ “อบรมคุณธรรม จริยธรรม และยกย่องบุคคลต้นแบบในด้านคุณธรรมจริยธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลห้วยชัน (เมืองน้ำอินทร์บุรี)

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง  ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลห้วยชัน (เมืองน้ำอินทร์บุรี)

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...