แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจาก หมู่ที่ 8 ถึงหมู่ที่ 9 หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยชัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดคลิก