เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น  10 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่  1   บ้านการ้อง    นางบุญเสริม      เกียรติงาม        ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1
หมู่ที่  2   บ้านการ้อง    นางสาวสุวิมล  ศึกษากิจ            ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2    
หมู่ที่  3   บ้านการ้อง    นางทิพย์นภาพร  โพธิ์ศรี           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3
หมู่ที่  4   บ้านการ้อง    นายวัชระ    อ่อนจุรี                   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
หมู่ที่  5   บ้านปากแรต    นางเสาวนีย์    ทองเสวต         ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5
หมู่ที่  6   บ้านคูเมือง    นายจิระภัทร    กลิ่นลอง           กำนันตำบลห้วยชัน
หมู่ที่  7   บ้านวัดท่า    นายธงชัย    แก้วสุก                  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7
หมู่ที่  8   บ้านหนองสุ่ม    นางสาวภัทราภรณ์  อ่อนตา    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8
หมู่ที่  9   บ้านตาลตาแก้ว    นายยุรนันท์  ยอดดำเนิน    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9
หมู่ที่ 10  บ้านหนองสุ่ม    นายนที   นิลเทียร                ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10