1.  ที่ตั้ง
อบต.ห้วยชัน ตั้งอยู่ใกล้กับวัดการ้อง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   มีพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น  52.48 ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นจำนวนไร่  32,802 ไร่  เป็นพื้นที่ทางการเกษตร 27,761  ไร่   เป็นพื้นที่อยู่อาศัย 3,566 ไร่   ทำสวนไม้ผล 1,295 ไร่ ไร่นาส่วนผสม 120 ไร่ ประมง 60 ไร่

2.  อาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน มีพื้นที่ห่างจากตัวอำเภออินทร์บุรี ประมาณ  7  กิโลเมตรและมีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ        ติดตำบลประศุก และ  อ.สรรคบุรี  จ.ชัยนาท
ทิศใต้            ติดตำบลทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก        ติดตำบลอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก        ติดตำบลโพงาม  อ.สรรคบุรี  จ.ชัยนาท