จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
แนวทางที่ 1  ศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรปลอดภัยและยังยืน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1  ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพ และแก้ไขปัญหาความยากจน โยใช้แนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบคมนาคม
 แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ซ่อมแซม  บำรุงรักษา ระบบระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง
แนวทางที่ 3 จัดให้มี ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง สถานที่สาธารณะ และการจัดทำผังเมือง
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 1   ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ  วัฒนธรรมจารีตประเพณีกิจกรรมทางศาสนา วันสำคัญทางราชการ
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1  ส่งเสริม สนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
แนวทางที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการศึกษา ด้านกีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันและแก้ไขด้านสาธารณสุข และปัญหายาเสพติด
แนวทางที่ 4  ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในการดำรงชีวิต
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาเมืองการบริหารและการจัดการ